614 00, Brno 14
Cacovická 12
Czech republic

Zásady zpracování a ochrana osobních údajůI. Obsah a účel

Obsahem tohoto dokumentu jsou informace týkající se ochrany osobních údajů pro návštěvníky webových stránek www.kaskara.cz, pro klienty společnosti a zájemce o služby, produkty a subprodukty společnosti. Naše společnost dbá na ochranu vašich soukromých údajů a jejich bezpečí je pro nás prioritou. Účel informací o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů je seznámit vás jakožto subjekty údajů s vašimi právy a sdělit vám, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.
Během návštěvy stránek www.kaskara.cz, zpracováváme data v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením EU 2016/679, neboli obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (vstup v účinnost 25.5.2018) – General Data Protection Regulation.
Přesná znění právních ustanovení tohoto právního předpisu najdete v odkazu zde.

II. Slovníček pojmů

Dozorový orgán: Je nezávislý orgán veřejné moci, zřízený členským státem dle Článek 51, GDPR: Je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Hlavní služby: Mezi hlavní služby společnosti Kaskara patří veškeré služby spojené se vzděláváním v oblasti marketingu a online marketingu, poskytování grafických a designových služeb, školení v oblasti online marketingu a studiové podpůrné služby, týkající se hudební produkce a postprodukce.

Profilování: Je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Registrátorem DNS pro Kaskara, s.ro.: (Pod společnost spadá také doména luciehron.cz) Je WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Služba: Je fakticky produkt, který podléhá plněním smluvních podmínek společnosti Kaskara. Spadají sem veškeré hlavní služby společnosti.
Souhlas: Je souhlas subjektu údajů. Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
Správce: Je v těchto dokumentech společnost Kaskara, s.r.o., jakožto právnická osoba, která sama nebo společně s jinými, určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.
Společnost: Společností je míněna společnost Kaskara, s.r.o., se sídlem Cacovická 12, Brno 14, 614 00, Česká republika, IČ: 28608615
Subjekt údajů: Subjekt údajů je osoba, ke které se údaje vztahují a která může být pomocí těchto údajů identifikována.
Subslužba: Je substituční služba spadající pod společnost Kaskara, která zahrnuje konkrétní službu tzv. „Sport coaching“, jež zahrnuje koučování a trénování klientů na základě udělení trenérské licence společnosti, a to v souladu se vzděláním a splněním legislativních podmínek trenérem a koučem Bc.A.Lucií Hron. Veškeré informace o poskytování této substituční služby jsou odděleně prezentovány na webových stránkách www.luciehron.cz.
Třetí strana: Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.
Webové rozhraní: Je rozhraní umístěné na stránce společnosti, tj. www.kaskara.cz (potažmo na stránce www.luciehron.cz)
Zpracování: Je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení,
Zpracovatel: Je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

III. Správce osobních údajů

Kaskara, společnost s ručením omezeným, IČ: 28608615, se sídlem Cacovická 12, Brno 14, 614 00, (dále jen „Správce“), zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 92256 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontaktovat nás můžete na emailu kaskara@kaskara.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách společnosti Kaskara: www.kaskara.cz

IV. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, například vyplněním formuláře na webových stránkách za účelem registrace, stažení služby/produktu nebo koupě služby/produktu, na základě osobního, telefonického, písemného nebo elektronického kontaktu, popř. jinými komunikačními prostředky (např. Skype, FB, SMS). V případě „nákupu“ se jedná o vyplnění dokumentů v souvislosti s realizací smluv za účelem dodání nebo poskytnutí produktu nebo služby.
V případě, že pro zpracování osobních údajů musíme mít váš Souhlas, jsou takové údaje zpracovávány pouze a jedině na základě poskytnutí vašeho souhlasu. Souhlas udělujete společnosti dobrovolně. Existují však případy, kdy bychom bez udělení souhlasu nemohli poskytnout naše služby nebo dodat produkt, (např. produkt, který se zasílá na email nebo fyzickou adresu). V takovém případě vás vždy upozorníme. Na základě povinnosti uděluje své osobní údaje pouze v případě, kdy to ukládá zákon a jiná zákonná nařízení.

A. Co jsou to osobní údaje Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Jsou odkazem na určitý identifikátor jako jméno, telefon, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity osoby. Poslední zmíněné údaje jsou definované jako údaje citlivé. Nestandardní údaje je například vztah účtu k nějakému času.

B. Běžné osobní údaje, které zpracováváme Mezi běžné osobní údaje patří: Jméno, příjmení, titul, adresa, email, IP adresa, cookies, popř. IČ, informace o objednaném produktu nebo službě, informace o nákupu a informace o poskytnutých službách.

C. Citlivé osobní údaje Naše společnost nezpracovává žádné citlivé osobní údaje. Společnost nedělá profilování subjektu údajů.

V. K jakým účelům zpracováváme osobní údaje

Společnost jakožto Správce zpracovává osobní údaje za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. Veškeré údaje jsou zpracovávány na základě skutečnosti o dodání produktu nebo služby a vedení dalších souvisejících činností, jako je komunikace, případná reklamace, aj.
Na základě právního titulu „Plnění smlouvy“ zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, email.
Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smluvních podmínek na základě uzavřené smlouvy mezi vámi a společností. Tyto podmínky mohou mít různou formu, jelikož nemusí jít vždy o zaslání produktu, ale například o dodání pokynů před nabízenou službou. Smlouva nemusí být vždy v tištěné formě, ani nemusí mít vlastnoruční podpis. Smlouva může být uzavřena ústní, telefonickou nebo elektronickou formou (např. vyplnění formuláře pro objednávku produktu/služby na webových stránkách společnosti a následným potvrzením objednávky).
Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a společností a to na základě právního titulu „Plnění smlouvy“. Po skončení smluvního vztahu jsou některé údaje uchovávány pro účely právních povinností na základě právního titulu „Zákonná povinnost“, kterou ukládá např. zákon o účetnictví, daňová práva a archivnictví nebo na základě právního titulu „Oprávněný zájem“ (např. v případě reklamace, aj.).
Společnost zpracovává osobní údaje pro účely oprávněného zájmu společnosti nebo třetí osoby za účelem následujících situací.

A. Ochrana a prokázání práv a právních nároků společnosti zejména na základě uzavřených smluv nebo způsobené újmy. Osobní data jsou zpracovávány po dobu 5 let po ukončení smlouvy nebo po posledním kontaktu mezi společností a vámi v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy. Lhůta je stanovena s ohledem k promlčecím termínům se zohledněním skutečnosti, že se o případném „sporu“, kdy strana uplatňuje nárok, nemusí protistrana ihned dozvědět. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje vzešlé ze smluvního vztahu a údaje vzešlé z komunikace mezi vámi a společností.

B. Přímý marketing, resp. pro zasílání obchodních sdělení, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, email. Zasílání obchodních sdělení na vámi uvedenou emailovou adresu můžete kdykoli zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz v každé patičce obdrženého emailu do společnosti.

C. Databáze kontaktů je členěna na základě informací, o které se zajímáte nebo na základě objednávky, kterou jste udělali. Některá z těchto automatizovaných zpracování vychází z povinnosti plnění smlouvy (např. seznam „objednáno“, „zaplaceno“, aj.). Na základě této skutečnosti spadá běžný marketing do kategorie právního titulu „oprávněný zájem“. Jakákoli další specializace třídění těchto seznamů není bez vašeho souhlasu možná. V případě jeho udělení jej můžete kdykoli zrušit.

D. Zpracování osobních údajů v rámci právního titulu „Souhlas“, je takové zpracování osobních údajů, které vyžaduje váš souhlas. Bez něj nemohou být vaše osobní údaje zpracovávány. Udělíte-li společnosti „souhlas“, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení. Tato sdělení mají formu nabídky produktů/služeb společnosti, informace o novinkách a akcích. V případě, že nejste klientem společnosti, budeme tento souhlas od vás potřebovat.

Druhy souhlasu v rámci společnosti:
- Souhlas k zasílání obchodních sdělení
- Souhlas k udělení reference
- Souhlas k užití vaší fotografie nebo videozáznamu pro marketingové účely
- Souhlas k zasílání nabídky našich obchodních partnerů

V případě, že vás požádáme o udělení souhlasu, vás budeme informovat o účelu, pro který souhlas potřebujeme a jaké osobní údaje budou zpracovávány. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. V případě, že vaše údaje nejsou společností zpracovávány i na základě jiného právního titulu, budou vaše osobní údaje vymazány a vaší žádosti vyhověno.

VI. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a společností. Po skončení tohoto vztahu jsou informace uchovávány na dobu, která je v souladu s legislativou, jako je zákon o účetnictví, daňová práva a archivnictví a povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů. Na základě těchto legislativních nařízení zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, email.
Délku zpracování těchto osobních údajů ukládají příslušné právní předpisy. V případě, kdy získané údaje nepodléhají takovému zákonu, jsou údaje zpracovávány po dobu 5 let nebo do vašeho odvolání a žádosti o výmaz vašich osobních údajů.

VII. Zpřístupnění osobním údajů „Zpracovateli“

Na základě zajištění smluvních povinností společnosti, dodržení legislativních nařízení, zajištění bezpečnosti a kvality služeb spadajících pod rámec společnosti, spolupracuje společnost s třetími subjekty, které nesou status tzv. zpracovatele osobních údajů. Veškeré zpracovatelské přístupy k osobním údajům podléhají přísné mlčenlivosti a nemohou se poskytovat jiným subjektům.
Za tímto účelem jsou se zpracovateli uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby veškerá data byla v bezpečí.
Zpracovatelé společnosti Kaskara, s.r.o.
Hlavní služby (Školení, Marketing, Grafika, Studiová podpora)
Účetní: Ing. Alena Sokolová, IČ: 60351357
Programátor, databáze a fakturace –
IT specialista – EXACT, s.r.o. , IČ: 60710438

Zpracovatelé společnosti Kaskara, s.r.o.

Subslužby v rámci „sport coaching“

Účetní: Ing. Alena Sokolová, IČ: 60351357
IT specialista – EXACT, s.r.o. , IČ: 60710438
Databáze – MailChimp, The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE. Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Upozornění: Společnost je povinna zpřístupnit osobní údaje správním orgánům v případě, že takovou povinnost udělí zákon. (Jedná se zejména o kontroly, soudní řízení, aj.).

VIII. Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

1. Právo na přístup Na základě vaší žádosti vám společnost obratem nebo maximálně do 30 dní, ve výjimečných situacích ve lhůtě do 90 dní, písemně sdělí, zda a jaké osobní údaje o vás zpracovává, v jakém rozsahu, z jakého právního titulu, pro jaký účel a na jak dlouhou dobu.

2. Právo na opravu Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, máte právo zažádat o jejich opravu nebo doplnění. Tuto žádost můžete udělat také poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz Budete-li si přát, abychom vaše údaje nadále neměli k dispozici, můžete si zažádat o jejich výmaz. Pokud vaše data nebudeme muset uchovávat dle jiného zákona, např. Zákona o účetnictví, nebo na základě jiného právního titulu (vyjma „titulu souhlas“) dle GDPR, vaši žádost budeme respektovat a vaše data vymažeme.
S tímto právem úzce souvisí také vaše právo na to „být zapomenut“. Právo být zapomenut je rozšířeným právem „na výmaz“. Spočívá v provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření k vymazání veškerých odkazů na osobní údaje žadatele, i na jejich kopie.
Aby bylo vaší žádosti vyhověno, musí být splněna jedna z následujících podmínek: Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Neexistuje žádný další důvod pro zpracování. Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování. Údaje subjektu byly zpracovány protiprávně. Údaje subjektu musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. (Veškeré důvody dle GDPR jsou uvedeny v čl.17, včetně výjimek, kdy nelze výmaz uskutečnit).

4. Právo na omezení zpracování Jedná se o nové právo dle GDPR, platného od 25.5.2018. Omezení zpracování se může týkat dočasného přesunu vybraných údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek. Stanovy jsou uvedeny v čl.18 GDPR.

5. Právo na přenositelnost údajů Na základě podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat od společnosti přímo předání jinému správci.

6. Právo vznést námitku V případě zpracovávání osobních údajů na základě právního titulu „Oprávněný zájem“, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. V případě, že oprávněný zájem společnosti nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, bude vaší námitce vyhověno a vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat. V případě oprávněného zájmu – přímý marketing, má vznesení námitky vždy převahu nad našimi zájmy a výsledkem je ukončení dalšího zpracování.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Budete-li se domnívat, že dochází k porušování vašich práv v rámci ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Naše společnost bude velice ráda, pokud nás nejprve o tomto podezření informujete, abychom případné pochybení mohli napravit.

IV. Další informace o právech subjektu údajů

Budete-li mít dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktuje nás na email: kaskara@kaskara.cz, kde vám budeme k dispozici jak v případě žádosti o informace, tak i v případě vašich podnětů, kooperace, popř. stížností. V případě, že budete chtít přímo uplatit vaše práva dle výše zmíněných práv subjektů údajů, budeme od vás kontaktovat za účelem případného ověření vaší totožnosti. Aktuální znění dokumentu o Zásadách zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na stránkách www.kaskara.cz/ochrana-osobních-udaju-gdpr.